10 trang tài xỉu online uy tín rút tiền nhanh nhất 2023 nền tảng

10 trang tài xỉu online uy tín rút tiền nhanh nhất 2023
THÔNG BÁO NGHỈ HỌC CÁC LỚP HỌC PHẦN Kinh tế chính trị Mác - Lênin CỦA GIẢNG VIÊN LÊ THỊ THU HƯƠNG
(28/08/2023 10:44)

Do giảng viên Lê Thị Thu Hương bị ốm nên các lớp học phần Kinh tế chính trị Mác - Lênin dưới đây được nghỉ học tuần này (từ 28/8/2023 đến 1/9/2023)

Tuần sau học lại bình thường.

Đề nghị sinh viên có liên quan lưu ý để thực hiện.

 

STT
học phần
  Tên lớp học phần Số
TC
Số
SV
Giảng viên Ngày
bắt đầu
Thứ   Tiết học Phòng Ghi chú
1 LLCTKT2 Kinh tế chính trị Mác - Lênin - Nhóm 2 2 84 Lê Thị Thu Hương 28.08.2023 2 10 - 12 P.II.1  
2 LLCTKT2 Kinh tế chính trị Mác - Lênin - Nhóm 5 2 102 Lê Thị Thu Hương 28.08.2023 3 10 - 12 P.II.1  
3 LLCTKT2 Kinh tế chính trị Mác - Lênin - Nhóm 8 2 93 Lê Thị Thu Hương 28.08.2023 4 10 - 12 P.I.5  
4 LLCTKT2 Kinh tế chính trị Mác - Lênin - Nhóm 12 2 96 Lê Thị Thu Hương 28.08.2023 5 10 - 12 P.I.5  
5 LLCTKT2 Kinh tế chính trị Mác - Lênin - Nhóm 17 2 67 Lê Thị Thu Hương 28.08.2023 6 10 - 12 P.II.1  
Các thông báo khác: